symfony/symfony Security Advisories for v6.0.2 (4)