symfony/symfony Security Advisories for v3.1.6 (21)