symfony/symfony Security Advisories for v2.0.20 (20)