symfony/symfony Security Advisories for v5.4.6 (4)