symfony/symfony Security Advisories for v2.0.9 (22)