symfony/symfony Security Advisories for v2.8.35 (20)