symfony/symfony Security Advisories for v5.1.5 (1)