symfony/symfony Security Advisories for v2.1.2 (21)