symfony/symfony Security Advisories for v2.8.5 (22)