symfony/symfony Security Advisories for v6.3.0-BETA3 (3)