symfony/symfony Security Advisories for v2.7.32 (18)