symfony/symfony Security Advisories for v5.4.5 (4)