symfony/symfony Security Advisories for v2.3.11 (20)