symfony/symfony Security Advisories for v2.7.34 (18)