symfony/symfony Security Advisories for v2.4.10 (16)