symfony/symfony Security Advisories for v4.3.3 (11)