symfony/symfony Security Advisories for v5.4.26 (2)