symfony/symfony Security Advisories for v2.1.12 (16)