symfony/symfony Security Advisories for v3.4.35 (1)