symfony/symfony Security Advisories for v3.4.35 (4)