symfony/symfony Security Advisories for v2.6.5 (13)