symfony/symfony Security Advisories for v2.1.3 (18)