symfony/symfony Security Advisories for v4.4.12 (6)