symfony/symfony Security Advisories for v6.0.4 (4)