symfony/symfony Security Advisories for v3.4.34 (4)