symfony/symfony Security Advisories for v2.5.0 (20)