symfony/symfony Security Advisories for v5.2.0-BETA1 (6)