symfony/translation Security Advisories for v2.0.14 (1)