symfony/translation Security Advisories for v2.0.12 (1)