symfony/translation Security Advisories for v2.0.15 (1)