symfony/translation Security Advisories for v2.0.16 (1)