symfony/translation Security Advisories for v2.0.13 (1)