symfony/translation Security Advisories for v2.0.10 (1)