presta/cms-core-bundle

Symfony2cmsbundleprestaconceptsymfony-cmf

Overall: 2 766 installs
30 days: 21 installs
Today: 0 installs

PrestaCMS Core bundle : CMS based on Symfony2 and Symfony-CMF

Maintainer: nicolas-bastien
Homepage: https://github.com/prestaconcept/PrestaCMSCoreBundle
Canonical: https://github.com/prestaconcept/PrestaCMSCoreBundle
Source: https://github.com/prestaconcept/PrestaCMSCoreBundle/tree/master