symfony-cmf/block-bundle

blockSymfony CMFcontent fragments

Overall: 53 090 installs
This month: 5 362 installs
Today: 5 installs

Symfony CMF Block Bundle

Maintainers: dbu, lsmith
Homepage: cmf.symfony.com
Canonical: https://github.com/symfony-cmf/BlockBundle.git
Source: https://github.com/symfony-cmf/BlockBundle/tree/master
Issues: https://github.com/symfony-cmf/BlockBundle/issues