nguyenanhung/helpers

Helper Wrapper

v2.0.3 2021-02-09 17:25 UTC

README

Latest Stable Version Total Downloads Latest Unstable Version composer.lock License

Helpers

Các helper hỗ trợ trong xây dựng các dự án

JSON Helper

 • jsonItem: Lấy 1 item trong chuỗi JSON
 • isJson: Hàm kiểm tra 1 chuỗi xem có phải là JSON hay không

IP Helper

 • getIPAddress: Hàm lấy địa chỉ IP của người dùng truy cập vào hệ thống
 • validateIP: Hàm validate IP
 • validateIPV4: Hàm validate IP v4
 • validateIPV6: Hàm validate IP v6
 • getIpInformation: Hàm lấy thông tin IP nhập vào

Escape Helper

Các hàm Escape được xây dựng phần lớn dựa trên Zend-Escaper

 • escapeHtml
 • escapeHtmlAttr
 • escapeJs
 • escapeCss
 • escapeUrl
 • removeInvisibleCharacters

XML Helper

Text Helper

String Helper

30-seconds-of-php-code

Liên hệ

Nếu có bất cứ thông tin nào cần trao đổi và tìm hiểu, vui lòng liên hệ theo thông tin sau

Name Email Skype Facebook
Hung Nguyen dev@nguyenanhung.com nguyenanhung5891 @nguyenanhung

From Hanoi with Love <3