bear8421/spreadsheets-basic

Light, simple and standalone Google Spreadsheets Basic Connector

v2.0.0 2021-09-24 07:32 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-06-24 13:58:13 UTC


README

Google Spreadsheets - Basic Level

Latest Stable Version Total Downloads Latest Unstable Version License PHP Version Require

1 thư viện nhỏ hỗ trợ việc đẩy dữ liệu lên Google Spreadsheets để làm Data thông qua Google Sheet API.

Lưu ý

Thư viện này chỉ nên đáp ứng những project nhỏ, làm việc với 1-2 file sheet ở cấp độ vừa và nhỏ

Nếu cần nhiều tính năng hơn, hãy làm việc với Google Sheet API trên Google Cloud Platform - Tham khảo tài liệu tại đây: https://developers.google.com/sheets/api

Version

Thư viện hỗ trợ 2 phiên bản song song, tùy thuộc vào phiên bản PHP của bạn sử dụng là gì để sử dụng cho thích hợp và tối ưu nhất

  • v1.x support all PHP version >=5.4
  • v2.x support all PHP version >=7.0

Cài đặt thư viện

Thư viện này được cài đặt thông qua Composer

composer require bear8421/spreadsheets-basic
<?php
require_once __DIR__.'/vendor/autoload.php';
use nguyenanhung\Google\Basic\Spreadsheets\GoogleSpreadsheets;

$scriptId = '1234';
$contentData = [
    'Column1_1' => 1,
    'Column1_2' => 2,
];
$spreadsheets = new GoogleSpreadsheets();
$spreadsheets->setScriptId('1234')
->setContentData($contentData)
->push();

Liên hệ & Hỗ trợ

Name Email Skype Facebook
Hung Nguyen dev@nguyenanhung.com nguyenanhung5891 @nguyenanhung

From Vietnam with Love <3