nguyenanhung/basic-firewall

PHP Basic Firewall

v2.0.5 2024-03-01 15:19 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-04-30 16:02:26 UTC


README

Latest Stable Version Total Downloads Latest Unstable Version License PHP Version Require

PHP Basic Firewall

Thư viện PHP Basic Firewall được xây dựng bằng PHP cung cấp 1 phương thức đơn giản để hạn chế quyền truy cập website / api / webservice dựa vào địa chỉ IP truy cập của người dùng.

Thông thường Firewall tốt nhất nên được thiết đặt từ tầng hệ thống: hệ điều hành có cài tường lửa như iptables , firewalld hay CSF.

Tuy nhiên, trong 1 số trường hợp DEV không có quyền can thiệp hệ thống hoặc không nắm chắc. Hoặc giả như muốn chủ động trong các tình huống thì có thể tích hợp gói PHP Basic Firewall này vào để thực hiện từ tầng Application.

Version Support

 • V1.x support all PHP version >=5.4
 • V2.x support all PHP version >=7.0

Hướng dẫn sử dụng

Cài đặt gói

Cài đặt gói Basic Firewall thông qua composer với lệnh như sau

composer require nguyenanhung/basic-firewall

Hướng dẫn tích hợp Firewall

Tham khảo cách tích hợp thông qua hướng dẫn tại đoạn code ví dụ dưới đây

<?php
/**
 * Project basic-firewall
 * Created by PhpStorm
 * User: 713uk13m <dev@nguyenanhung.com>
 * Copyright: 713uk13m <dev@nguyenanhung.com>
 * Date: 09/01/2021
 * Time: 00:50
 */
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use nguyenanhung\PhpBasicFirewall\FirewallIP;

// ==================================== Setup List IP Whitelist
// Setup constants HUNGNG_IP_WHITELIST
defined('HUNGNG_IP_WHITELIST') or define('HUNGNG_IP_WHITELIST', array(
  '127.0.0.1',
  '192.168.0.*',
));
// Or Whitelist Array
$whiteList = array(
  '127.0.0.1',
  '192.168.0.*',
);

// ==================================== Setup List IP Blacklist
// Setup constants HUNGNG_IP_BLACKLIST
defined('HUNGNG_IP_BLACKLIST') or define('HUNGNG_IP_BLACKLIST', array(
  '127.0.0.1',
  '192.168.0.*',
));
// Or Blacklist Array
$blackList = array(
  '192.168.0.50',
);

// ==================================== Start Firewall

$firewall = new FirewallIP();
$firewall->setLogDestination(__DIR__ . '/logs/FirewallLog.log')
     ->setIpWhiteList($whiteList)
     ->setIpBlackList($blackList)
     ->checkUserConnect(false);

if (true !== $firewall->isAccess()) {
  $firewall->writeErrorLog($firewall->errorLogMessage()); // Write log to /tmp/FirewallLog.log
  $firewall->accessDeniedResponse(); // Response 403 http code, Access Denied message
}

// ==================================== End Firewall

// Pass qua firewall sẽ là các đoạn code thực hiện nghiệp vụ của bạn

Trong ví dụ trên, chỉ những IP bắt đầu bằng 192.168.0 (loại trừ 192.168.0.50) và 127.0.0.1 sẽ được cho phép truy cập bởi Firewall. Tất cả các IP khác, firewall sẽ return false

 • checkUserConnect(false) khai báo true hoặc false để xác định mặc định firewall cho phép hay từ chối truy cập ( Optional - Default false). true nếu mặc định cho phép truy cập, false nếu mặc định từ chối
 • setIpWhiteList($whiteList) khai báo $whiteList IP list cho phép truy cập
 • setIpBlackList($blackList) khai báo $blackList IP list từ chối truy cập

IP List Formats

Firewall hỗ trợ input các IP whitelist và blacklist như sau

Type Syntax Details
IPV6 ::1 Hỗ trợ các viết tắt
IPV4 192.168.0.1
Range 192.168.0.0-192.168.1.60 Bao gồm tất cả các IP từ 192.168.0.0 đến 192.168.0.255
và từ 192.168.1.0 đến 198.168.1.60
Wild card 192.168.0.* Tất cả IP bắt đầu bằng 192.168.0
Nó tương tự với cách khai báo 192.168.0.0-192.168.0.255
Subnet mask 192.168.0.0/255.255.255.0 Tất cả IP bắt đầu bằng 192.168.0
Nó tương tự với cách khai báo 192.168.0.0-192.168.0.255
192.168.0.*
CIDR Mask 192.168.0.0/24 Tất cả IP bắt đầu bằng 192.168.0
Nó tương tự với cách khai báo 192.168.0.0-192.168.0.255
192.168.0.* cũng như 192.168.0.0/255.255.255.0

Hướng dẫn tích hợp hàm tiện ích Check System

Gói này cung cấp thêm 1 lớp tiện ích, dùng kiểm tra mạng, extension hoặc kiểm tra kết nối tới MySQL Database. Tham khảo cách sử dụng dưới đây

<?php
/**
 * Project basic-firewall
 * Created by PhpStorm
 * User: 713uk13m <dev@nguyenanhung.com>
 * Copyright: 713uk13m <dev@nguyenanhung.com>
 * Date: 09/01/2021
 * Time: 00:55
 */
require_once __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

use nguyenanhung\PhpBasicFirewall\CheckSystem;

$system = new CheckSystem();

// Kiểm tra phiên bản PHP
$system->phpVersion();

// Kiểm tra các extension cần thiết
$system->checkExtension('curl');
$system->checkExtension('pdo');
$system->checkExtension('mysqli');
$system->checkExtension('gd');
$system->checkExtension('mbstring');
$system->checkExtension('json');
$system->checkExtension('session');
$system->checkExtension('sockets');
$system->checkExtension('bcmath');

// Kiểm tra kết nối tới 1 server nào đó
$system->phpTelnet('127.0.0.1', 3306);
$system->phpTelnet('127.0.0.1', 2842);

// Kiểm tra kết nối CSDL
$system->checkConnectDatabase('127.0.0.1', '3306', 'my_data', 'root', 'hungna');

LICENSE

Gói được phân phối bởi giấy phép License, tham khảo chi tiết giấy phép tại đây

Gói có sử dụng packages m6web/firewall được cung cấp bởi M6Web, bạn cũng có thể sử dụng riêng gói này theo đường link tại đây

Hỗ trợ

Nếu có bất kì câu hỏi hoặc cần hỗ trợ nào, liên hệ theo thông tin sau

Name Email Skype Facebook
Hung Nguyen dev@nguyenanhung.com nguyenanhung5891 @nguyenanhung

From Vietnam with Love ❤️