presta/presta-cms

Symfony2cmsbundleprestaconceptsymfony-cmf

Overall: 1 104 installs
This month: 43 installs
Today: 3 installs

Meta package for Presta CMS

Maintainer: nicolas-bastien
Homepage: https://github.com/prestaconcept/presta-cms
Canonical: https://github.com/prestaconcept/presta-cms
Source: https://github.com/prestaconcept/presta-cms/tree/master