presta/cms-media-bundle

mediaSymfony2cmsbundleprestaconceptsymfony-cmf

Overall: 2 102 installs
30 days: 14 installs
Today: 0 installs

PrestaCMS Media bundle : Add media blocks to PrestaCMS

Maintainer: nicolas-bastien
Homepage: https://github.com/prestaconcept/PrestaCMSMediaBundle
Canonical: https://github.com/prestaconcept/PrestaCMSMediaBundle
Source: https://github.com/prestaconcept/PrestaCMSMediaBundle/tree/master