presta/cms-media-bundle

mediaSymfony2cmsbundleprestaconceptsymfony-cmf

Overall: 1 669 installs
This month: 45 installs
Today: 0 installs

PrestaCMS Media bundle : Add media blocks to PrestaCMS

Maintainer: nicolas-bastien
Homepage: https://github.com/prestaconcept/PrestaCMSMediaBundle
Canonical: https://github.com/prestaconcept/PrestaCMSMediaBundle
Source: https://github.com/prestaconcept/PrestaCMSMediaBundle/tree/master
Issues: https://github.com/prestaconcept/PrestaCMSMediaBundle/issues