presta/cms-theme-basic-bundle

mediaSymfony2cmsbundleprestaconceptsymfony-cmf

Overall: 1 959 installs
30 days: 5 installs
Today: 0 installs

PrestaCMS Theme Basic bundle : Basic themes for PrestaCMS

Maintainer: nicolas-bastien
Homepage: https://github.com/prestaconcept/PrestaCMSThemeBasicBundle
Canonical: https://github.com/prestaconcept/PrestaCMSThemeBasicBundle.git
Source: https://github.com/prestaconcept/PrestaCMSThemeBasicBundle/tree/master
Issues: https://github.com/prestaconcept/PrestaCMSThemeBasicBundle/issues