fol/fol


README

(o resto da gaita xa é cousa túa)

Build Status PPM Compatible

FOL é un (micro)framework escrito en PHP por Oscar Otero. Como é algo persoal que non pretende ter moita repercusión (hai miles de frameworks en PHP), escribo a documentación en galego por comodidade e por se alguen máis de aquí lle interesa.

Requerimentos:

 • PHP 5.5+
 • Composer
 • Node 4+

Instalación

composer create-project fol/fol o-meu-proxecto
cd o-meu-proxecto
npm install
cp .env.example .env
mkdir -m 0777 data
mkdir -m 0777 data/logs

App

A clase App\App (aloxada en app/App.php) é a que xestiona a páxina web. Mira fol-core para máis información.

Liña de comandos

Fol usa Robo como xestor de tarefas. Polo que edita o arquivo RoboFile.php para meter aí os comandos que queiras.

Só hai un comando definido por defecto que é robo run, que o que fai é lanzar un servidor de php, executa gulp e usa BrowserSync para sincronizar os cambios.

Deploy

Podes usar Deployer para facer deploy ao servidor que queiras. Xa inclúe un arquivo deploy.php con toda a configuración que podes personalizar.

Gulp

Tamén trae un arquivo gulp preparado para xestionar os css/js/imgs. Os arquivos orixinais gárdanse no directorio "assets" e gulp procésaos e pásaos ao directorio "public".

PHP-PM

Se queres, tamén podes usar php-pm para lanzar a web. Tes que instalar o Psr-7 bridge:

# change minimum-stability to dev in your composer.json (until we have a version tagged): "minimum-stability": "dev"

composer require php-pm/php-pm:dev-master
composer require php-pm/psr7-adapter
php vendor/bin/ppm config --bootstrap=App\\PPM
php vendor/bin/ppm start

Configuración do servidor

En Apache

Xa hai un arquivo .htaccess preparado, simplemente tes que permitir usalo:

<Directory "/var/www/fol/public">
  AllowOverride All
</Directory>

Se queres meter o teu proxecto nun subdirectorio (por exemplo http://localhost/blog) podes poñer o proxecto fora do documentRoot e crear un alias:

<IfModule alias_module>
  Alias /blog /var/www/blog/public
</IfModule>

<Directory "/var/www/blog/public">
  Options +FollowSymLinks
  AllowOverride All
</Directory>

Para que alias funcione, necesitas usar a directiva RewriteBase no .htaccess:

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteBase /blog/

  # Handle front controller
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}/index.html !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteRule ^ index.php [L]
</IfModule>

En Nginx

Tes que editar o arquivo de configuración (nginx/sites-enabled/default):

server {
  root /var/www/fol/public;

  charset utf-8;

  location ~* \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
  }

  # Deny access for hidden
  location ~ /\. {
    deny all;
  }

  # Manage all request
  location / {
    try_files $uri @public;
  }

  # Headers for assets
  location ~* .*\.(css|js|jpg|jpeg|gif|png|ico|cur|gz|svg|svgz|mp4|ogg|ogv|webm|htc|woff|eot|ttf)$ {
    expires 1M;
    access_log off;
    add_header Cache-Control "public";
    try_files $uri @public;
  }

  # This is the public location, called in each request
  location @public {
    if (!-f $request_filename) {
      rewrite ^(.*)$ /index.php last;
    }
  }
}