fol/fol

PHP framework

Installs: 127

Dependents: 0

Stars: 5

Watchers: 1

Forks: 1

Language: PHP

v7.0.2 2015-07-27 14:09 UTC

README

(o resto da gaita xa é cousa túa)

Build Status

FOL é un (micro)framework escrito en PHP por Oscar Otero. Como é algo persoal que non pretende ter moita repercusión (hai miles de frameworks en PHP), escribo a documentación en galego por comodidade e por se alguen máis de aquí lle interesa o proxecto. De todos xeitos, os comentarios dentro do código están en inglés.

Requerimentos:

 • PHP 5.5
 • Composer

Instalación

Para instalalo precisas ter composer. Despois simplemente executa:

$ composer create-project fol/fol o-meu-proxecto

Unha vez instalado, créase automaticamente un arquivo .env. Se non se creou, podes facelo ti a partir de .env.example. Nese arquivo gárdanse as variables de entorno máis sensibles (contrasinais, etc), e esta ingnorado por git.

Documentación rápida

Unha vez instalado, atoparás os seguintes directorios:

 • vendor: usado por composer para instalar aí todos os paquetes e dependencias
 • app: onde se garda a túa aplicación (plantillas, controladores, modelos, tests, etc).
 • public: todos os arquivos accesibles publicamente (css, imaxes, js, componentes de bower, etc) ademáis do "front controller" (index.php).

App

A clase App\App (aloxada en app/App.php) é a que xestiona a páxina web, xunto con todos os servizos que precise (bases de datos, plantillas, controladores, etc). Implementa a interface container-interop o que permite poder combinala con outros colectores:

$app = new App\App();

//Rexistrar servizos directamente:

$app->register('database', function () {
  $config = $app->config->get('database');
  return new MyDatabaseClass($config);
});

$database = $app->get('database');

//Rexistrar outros sub-colectores, por exemplo php-di:
$builder = new \DI\ContainerBuilder();
$builder->setDefinitionCache(new Doctrine\Common\Cache\ArrayCache());

$app->add($builder->build());

$class = $app->get('My\\Class');

Tamén serve para gardar a configuración deses servizos ou de calquera outra cousa. Existe a propiedade $app->config que carga e xestiona todo tipo de configuracions que se gardan en app/config

Ademáis tamén ten unha serie de métodos básicos:

 • $app->getNamespace(): Devolve o namespace da aplicación (ou sexa "App"). Ademáis podes usalo para que che devolva outros namespaces ou clases relativas. Por exemplo $app->getNamespace('Controllers\\Index') devolve "App\Controllers\Index".
 • $app->getPath(): Devolve o path onde está aloxada a aplicación. Podes usar argumentos para que che devolva rutas de arquivos ou subdirectorios. Por exemplo: $app->getPath('arquivos/123', '3.pdf') devolve algo parecido a "/var/www/o-meu-proxecto/app/arquivos/123/3.pdf"
 • $app->getUrl(): O mesmo que getPath pero para devolver rutas http do directorio público. Útil para acceder a arquivos css, javascript, etc. $app->getUrl('assets/css', 'subdirectorio') devolvería algo parecido a "http://localhost/o-meu-proxecto/public/assets/css/subdirectorio". Por defecto colle o valor que definiches como APP_URL ou APP_CLI_SERVER_URL (depende de que servidor uses) en .env, pero podes cambialo usando $app->setUrl().

Por último ten dous métodos estáticos para executar a aplicación:

 • App\App::runHttp() Executa a aplicación nunha contorna http
 • App\App::runCli() Executa a aplicación como liña de comandos. Para iso usase o sistema de tarefas de Robo xunto con algunhas tarefas propias de FOL. Todas estas tarefas estan creadas e pódense configurar en Tasks.php. O arquivo fol permite executar a aplicación por liña de comandos:
$ php fol list

CONFIGURACIÓN DO SERVIDOR

Server de php

Para usar o servidor que trae o propio php, podes lanzar o seguinte comando:

$ php fol server

Agora en http://localhost:8000 deberías ver algo.

En Apache

Ainda que funciona sen facer nada, o mellor é establecer como documentRoot o directorio public:

<Directory "/var/www/fol/public">
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory>

Se queres meter o teu proxecto nun subdirectorio (por exemplo http://localhost/fol) podes poñer o proxecto fora do documentRoot e crear un alias:

<IfModule alias_module>
  Alias /nome-proxecto /os-meus-proxectos/fol
</IfModule>

<Directory "/os-meus-proxectos/fol/public">
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory>

En Nginx

Tes que editar o arquivo de configuración (nginx/sites-enabled/default):

server {
  root /var/www/fol/public;

  charset utf-8;

  location ~* \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
  }

  # Deny access for hidden
  location ~ /\. {
    deny all;
  }

  # Manage all request
  location / {
    try_files $uri @public;
  }

  # Headers for assets
  location ~* .*\.(css|js|jpg|jpeg|gif|png|ico|cur|gz|svg|svgz|mp4|ogg|ogv|webm|htc|woff|eot|ttf)$ {
    expires 1M;
    access_log off;
    add_header Cache-Control "public";
    try_files $uri @public;
  }

  # This is the public location, called in each request
  location @public {
    if (!-f $request_filename) {
      rewrite ^(.*)$ /index.php last;
    }
  }
}