typo3/neos-nodetypes

Node type configuration for TYPO3 Neos

2.0.0-beta3 2015-05-25 20:51 UTC