symfony-cmf/simple-cms-bundle

cmsSymfony CMF

Overall: 23 483 installs
This month: 1 073 installs
Today: 43 installs

A simple CMS bundle based on the Symfony CMF

Maintainers: dbu, lsmith
Homepage: cmf.symfony.com
Canonical: https://github.com/symfony-cmf/SimpleCmsBundle.git
Source: https://github.com/symfony-cmf/SimpleCmsBundle/tree/master
Issues: https://github.com/symfony-cmf/SimpleCmsBundle/issues