symfony-cmf/simple-cms-bundle

cmsSymfony CMF

Overall: 44 149 installs
30 days: 1 668 installs
Today: 23 installs

A simple CMS bundle based on the Symfony CMF

Maintainers: dbu, lsmith
Homepage: cmf.symfony.com
Canonical: https://github.com/symfony-cmf/SimpleCmsBundle.git
Source: https://github.com/symfony-cmf/SimpleCmsBundle/tree/master
Issues: https://github.com/symfony-cmf/SimpleCmsBundle/issues