redant/symfony-skeleton

A skeleton to start a new RedAnt Symfony project