pionyr/pionyr-cz-client

PHP API Client for API provided by Pionyr.cz

1.1.0 2021-03-23 22:29 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2022-04-28 23:23:37 UTC


README

Latest Stable Version Coverage Status GitHub Actions Build Status

Pro využití například na webech krajských organizací poskytuje web pionyr.cz API, skrze které se dají načítat články, akce, termíny a seznamy jednotek (pionýrských skupin, oddílů, klubů).

Tato knihovna poskytuje nástroje pro snadnou práci s tímto API. Knihovna vyžaduje PHP verze 7.3 a novější.

Instalace

Instalace knihovny se provede skrze Composer. Instalaci je možno spustit tímto příkazem:

$ composer require pionyr/pionyr-cz-client guzzlehttp/guzzle

Čímž se nainstaluje API klient, který bude používat jako transportní HTTP knihovnu Guzzle 7.

Knihovna používá pro HTTP abstrakci za využití specifikací PSR-7, PSR-17 a PSR-18. Není tak svázána s konkrétní HTTP knihovnou. Díky tomu je dle potřeby možné použít i jinou HTTP knihovnu (např. takovou, kterou již využívá PHP framework, ve kterém máme aplikaci, např. symfony/http-client). Viz seznam podporovaných HTTP knihoven.

Pokud bychom chtěli použít jako transportní knihovnu místo Guzzle 7 například cURL, nainstalujeme API klienta tímto příkazem:

$ composer require pionyr/pionyr-cz-client php-http/curl-client guzzlehttp/psr7

Použití

Pro použití potřebujeme znát API token, který přidělí Ústředí Pionýra. Tokenem je zároveň identifikován uživatel a je tím stanoven i rozsah přístupů (např. tokenem vystaveným pro jeden kraj nemůžeme přistupovat k seznamu akcí jiného kraje apod.).

Token se také váže na doménu (instanci) API - v případě použití testovací instance API je třeba rovněž použít token, vystavený právě pro tuto instanci (token pro "produkční" instanci zde nebude fungovat).

Na začátku práce s API je třeba nejprve vytvořit instanci objektu PionyrCz a předat mu API token:

$pionyrCz = new PionyrCz('my-api-token');

Pokud chceme pracovat s jinou instancí API než "produkční" na pionyr.cz, můžeme nastavit tzv. base URL API:

use Pionyr\PionyrCz\PionyrCz;

$pionyrCz = new PionyrCz('my-api-test-token');
$pionyrCz->setBaseUrl('http://staging.pionyr.cz/api/');

V dalších ukázkách se pracuje s tímto objektem $pionyrCz.

Cachování odpovědí

Odpovědi z API je vhodné cachovat. Ukázku nastavení cachování pomocí PSR-6 je možné najít v souboru examples/caching.php.

Články

Načtení seznamu článků

Vracejí se pouze publikované články odpovídající právům daného tokenu, které se mají momentálně zobrazovat.

Seznam je stránkovaný po 30 položkách na stránku a je možné jej filtrovat dle kategorie článku.

use Pionyr\PionyrCz\Constants\ArticleCategory;

$response = $pionyrCz->request()
  ->articles()
  ->setPage(3) // volitelné, není-li nastaveno, načte se první strana výpisu
  ->setCategory(ArticleCategory::UVODNI_NOVINKY) // volitelné filtrování dle ID kategorie, není-li nastaveno, načtou se články ve všech kategoriích
  ->onlyRegional() // volitelné filtrování pouze krajských článků, není-li nastaveno, zobrazují se i "celostátání" články
  ->send();

echo $response->getPageCount(); // vypíše celkový počet stránek které daný seznam obsahuje
echo $response->getItemTotalCount(); // vypíše celkový počet položek (na všech stránkách) které daný seznam obsahuje

foreach ($response->getData() as $article) {
  echo $article->getUuid();      // jedinečné ID článku (UUID)
  echo $article->getShortUuid();   // zkrácené jedinečné ID článku - pro použití například v URL
  echo $article->getTitle();     // název článku 
  echo $article->getDatePublished()
    ->format('j. n. Y H:i:s');   // datum publikování
  echo $article->getCategory();    // kategorie článku
  echo $article->getCategoryId();   // ID kategorie článku
  echo $article->getAuthorName();   // jméno a příjmení autora článku
  echo $article->getPerex();     // text perexu - krátký úvod článku
  echo $article->getPerexPhotoUrl(); // URL úvodní fotky k článku (může být null)
}

Načtení detailu jednoho článku

Detail článku obsahuje stejné položky, jako jeden článek v seznamu, a k tomu je doplněn o další údaje.

$response = $pionyrCz->request()
  ->article('article-uuid') // je třeba předat UUID nebo Short UUID článku
  ->send();

$article = $response->getData();

echo $article->getUuid();      // jedinečné ID článku (UUID)
echo $article->getShortUuid();   // zkrácené jedinečné ID článku - pro použití například v URL
echo $article->getTitle();     // název článku
echo $article->getDatePublished()
  ->format('j. n. Y H:i:s'); // datum publikování
echo $article->getCategory();    // kategorie článku
echo $article->getCategoryId();   // ID kategorie článku
echo $article->getAuthorName();   // jméno a příjmení autora článku
echo $article->getPerex();     // text perexu - krátký úvod článku
echo $article->getPerexPhotoUrl(); // URL fotky k článku (může být null)

echo $article->getText();      // HTML text článku
echo $article->getTextPhotoUrl();  // URL fotky k textu článku (může být null)
echo $article->getDateShowFrom()
  ->format('j. n. Y H:i:s');   // zobrazit článek jako aktualitu od (může být null)
echo $article->getDateShowTo()
  ->format('j. n. Y H:i:s');   // zobrazit článek jako aktualitu do (může být null)
echo $article->isNews();      // je článek aktualita na www.pionyr.cz?
echo $article->isNewsForMembersPublic(); // je článek veřejná aktualita pro členy?
echo $article->isNewsForMembersPrivate(); // je článek aktualita pro členy po přihlášení?
echo $article->isMyRegion();    // můj krajský web (?)
echo $article->isMozaika();     // odeslat do Mozaiky Pionýra?
echo $article->isOfferedToOtherRegions(); // je článek nabídnut dalším krajům?

foreach ($article->getRegions() as $region) { // pole se seznamem KOP, ve kterých se má článek zobrazovat
  echo $region;
}

foreach ($article->getPhotos() as $photo) { // pole fotografií článku
  echo $photo->getUrl();
  echo $photo->getTitle();
}

foreach ($article->getLinks() as $link) { // pole odkazů u článku
  echo $link->getUrl();
  echo $link->getTitle();
}

Akce

Načtení seznamu akcí

Vracejí se pouze akce odpovídající právům daného tokenu.

Seznam je stránkovaný po 30 položkách na stránku a je možné jej filtrovat dle kategorie akce a dle termínu akce (jako výchozí se načítají akce, mající datum začátku dnes nebo v budoucnu).

use Pionyr\PionyrCz\Constants\EventCategory;
use Pionyr\PionyrCz\Constants\EventLocalization;

$response = $pionyrCz->request()
  ->events()
  ->setPage(3) // volitelné, není-li nastaveno, načte se první strana výpisu
  ->setCategory(EventCategory::TABOR()) // volitelné filtrování dle kategorie, není-li nastaveno, načtou se akce ve všech kategoriích
  ->onlyByUnitAndSubunits() // volitelné filtrování - je-li zapnuto, načtou se pouze akce, které organizuje aktuální jednotka které patří token (např. kraj) a její podjednotky (např. pionýrské skupiny a oddíly)
  ->setLocalization(EventLocalization::NATIONWIDE()) // volitelné filtrování dle lokalizace akce - je-li zapnuto, načtou se pouze akce se zadanou lokalizací, a to buďto regionální nebo pouze celorepublikové
  ->setDateFrom(new \DateTime('2018-01-01')) // volitelné filtrování dle data - je-li nastaveno, načtou se pouze akce konající se po tomto datu, jinak se načtou akce konající se ode dnešního dne
  ->setDateTo(new \DateTime('2018-08-31')) // volitelné filtrování dle data - je-li nastaveno, načtou se pouze akce konající se před tímto datem
  ->send();

echo $response->getPageCount();     // vypíše celkový počet stránek které daný seznam obsahuje
echo $response->getItemTotalCount();  // vypíše celkový počet položek (na všech stránkách) které daný seznam obsahuje

foreach ($response->getData() as $event) {
  echo $event->getUuid();       // jedinečné ID akce (UUID)
  echo $event->getShortUuid();    // zkrácené jedinečné ID akce - pro použití například v URL
  echo $event->getTitle();      // název akce
  echo $event->getDescription();   // popis akce
  echo $event->getCategory();     // kategorie akce (může být null)
  echo $event->getPhotoUrl();     // URL fotky (loga) akce (může být null)
  echo $event->getOrganizer();    // pořadatel
  echo $event->getDateFrom()
    ->format('j. n. Y H:i');    // datum a čas začátku akce
  echo $event->getDateTo()
    ->format('j. n. Y H:i');    // datum a čas konce akce
  echo $event->isImportant();     // jedná se o důležitý termín?
  echo $event->getPlace();      // Místo konání akce
  echo $event->getRegion();      // Kraj místa konání akce
  echo $event->getWebsiteUrl();    // Webové stránky akce
  echo $event->getPriceForMembers(); // cena standardní pro členy (může být null)
  echo $event->getPriceForMembersDiscounted(); // cena zvýhodněná pro členy (může být null)
  echo $event->getPriceForPublic();  // cena standardní pro veřejnost (může být null)
  echo $event->getPriceForPublicDiscounted(); // cena zvýhodněná pro veřejnost (může být null)
  echo $event->getDatePublishFrom()
    ->format('j. n. Y');      // datum od kdy akci zveřejnit (může být null)
  echo $event->getDatePublishTo()
    ->format('j. n. Y');      // datum do kdy akci zveřejnit (může být null)
  echo $event->getLocalization();   // lokalizace akce (může být null)
  echo $event->isShownInCalendar();  // zobrazit v kalendáriu?
  echo $event->isOpenEvent();     // jedná se o otevřenou akci?
  echo $event->getOpenEventType();  // typ otevřené akce (může být null, pokud se nejedná o otevřenou akci)
  echo $event->isForKids();      // je akce určena pro děti?
  echo $event->isForLeaders();    // je akce určena pro instruktory a vedoucí?
  echo $event->isForPublic();     // je akce určena pro veřejnost?
}

Načtení detailu jedné akce

Detail akce obsahuje stejné položky, jako jedna akce v seznamu, a k tomu je doplněn o další údaje.

$response = $pionyrCz->request()
  ->event('event-uuid') // je třeba předat UUID nebo Short UUID akce
  ->send();

$event = $response->getData();

echo $event->getTitle();      // název akce
echo $event->getDescription();   // popis akce

// ... a všechny položky, jako ve výpisu seznamů akcí, a navíc:

echo $event->getAgeFrom();     // doporučený věk od (může být null)
echo $event->getAgeTo();      // doporučený věk do (může být null)
echo $event->getExpectedNumberOfParticipants(); // předpokládaný počet účastníků (může být null)
echo $event->getTransportation();  // informace k dopravě (může být null)
echo $event->getAccommodation();  // informace k ubytování (může být null)
echo $event->getFood();       // informace k zajištění stavy (může být null)
echo $event->getRequiredEquipment(); // požadované vybavení

foreach ($event->getPhotos() as $photo) { // pole fotografií akce
  echo $photo->getUrl();
  echo $photo->getTitle();
}

foreach ($event->getFiles() as $file) { // pole souborů akce
  echo $file->getUrl();
  echo $file->getTitle();
  echo $file->isPublic();     // má se soubor zobrazovat veřejně?
}

foreach ($event->getLinks() as $link) { // pole odkazů u akce
  echo $link->getUrl();
  echo $link->getTitle();
}

Jednotky

Pionýrské skupiny

Vracejí se pouze skupiny odpovídající právům daného tokenu (podjednotky kraje).

Seznam je stránkovaný po 50 položkách na stránku.

use Pionyr\PionyrCz\Constants\EventCategory;

$response = $pionyrCz->request()
  ->groups()
  ->setPage(3) // volitelné, není-li nastaveno, načte se první strana výpisu
  ->send();

echo $response->getPageCount();     // vypíše celkový počet stránek které daný seznam obsahuje
echo $response->getItemTotalCount();  // vypíše celkový počet položek (na všech stránkách) které daný seznam obsahuje

foreach ($response->getData() as $group) {
  echo $group->getName();       // název jednotky
  echo $group->getWebsiteUrl();    // Webové stránky jednotky
  echo $group->getPhone();      // Kontaktní telefon jednotky
  echo $group->getEmail();      // E-mail jednotky
  echo $group->getLeaderName();    // Jméno vedoucího jednotky
  echo $group->getIco();       // IČO jednotky

  // Adresa sídla PS
  echo $group->getAddressOfficial()->getCity()); // Město
  echo $group->getAddressOfficial()->getStreet()); // Ulice
  echo $group->getAddressOfficial()->getPostcode()); // PSČ

  // Adresa Kde nás najdete
  echo $group->getAddressWhereToFindUs()->getCity()); // Město
  echo $group->getAddressWhereToFindUs()->getStreet()); // Ulice
  echo $group->getAddressWhereToFindUs()->getPostcode()); // PSČ
}

Oddíly

Zatím neimplementováno.

Kluby

Zatím neimplementováno.

Výjimky a zpracování chyb

Výjimky, ke kterým dojde v API klientovi při zpracování požadavků/odpovědí, implementují rozhraní Pionyr\PionyrCz\Exception\PionyrCzExceptionInterface.

Strom výjimek:

Výjimka Thrown when
PionyrCzExceptionInterface Společné rozhraní pro všechny výjimky API klienta
└ ClientErrorException Chyba při odeslání požadavku - chybná data apod.
  └ AuthorizationException Neautentizovaný požadavek, chybný API token
└ ServerErrorException Chyba při odpovědi serveru - výpadek služby apod.
└ ResponseDecodingException Odpověd obsahuje chybná data

V případě použití vlastní instance HTTP klienta (tedy pokud voláme $pionyrCz->setHttpClient()) je třeba zajistit, aby byl nastaven tak, že v případě HTTP chyb (400 a 500) nevyhazuje sám výjimky. Například při použití Guzzle 6 klienta to znamená že nastavení http_errors musí být false.

Changelog - seznam změn

Pro seznam změn viz soubor CHANGELOG.md. Dodržujeme sémantické verzování.

Licence

Knihovna je zveřejněna jako open-source pod licencí MIT.