friendsofsymfony/oauth-server-bundle

oauthoauth2server

Overall: 472 775 installs
30 days: 39 645 installs
Today: 1 118 installs

Symfony2 OAuth Server Bundle

Maintainers: couac, Stof, asm89
Homepage: friendsofsymfony.github.com
Canonical: https://github.com/FriendsOfSymfony/FOSOAuthServerBundle.git
Source: https://github.com/FriendsOfSymfony/FOSOAuthServerBundle/tree/master
Issues: https://github.com/FriendsOfSymfony/FOSOAuthServerBundle/issues