ergare17/tasks

Ergare Tasks

Maintainers

Details

github.com/eric98/Tasks

Source

Issues

Installs: 6

Dependents: 0

Suggesters: 0

Security: 0

Stars: 0

Watchers: 1

Forks: 0

Open Issues: 0

Language:HTML

Type:project


README

Scrutinizer Code Quality StyleCI Build Status Latest Stable Version Total Downloads Latest Unstable Version License Monthly Downloads Daily Downloads composer.lock Dependency Status

Tasques

MP7:

 • Webs interessants:

 • CRUD de tasques per línia de comandes (vegeu més abaix notes sobre les comandes):

  • Comanda task:create:
   • Dos opcions amb nom de tasca o sense nom i executar un assistens pregunti pel nom
  • Idem que l'anterior però Task:delete
  • Comanda task:list: mostrar la llista de tasques
  • Opcional task:edit i task:show
  • Crear els tests necessàris per les comandes. Utilitzar Mocks per tal de poder respondre a preguntes
 • TDD: https://laracasts.com/series/testing-vue

MP8: Crud per interfície JSON API

 • Només treballem amb Javascript/Vue (no hi ha controlador només vista)
 • La vista es comunica amb el servidor(backend) via peticions API JSON
 • URL: /tasks
 • Components Vue: resources/asssets/js/components. Crear:
  • TaskViewsComponent que inclou els següents components:
   • MessageComponent per mostrar missatges flash
   • WidgetComponent per utilitza widget adminlte
   • TaskComponent: mostra les tasques dind del widget
  • Comunicació entre widgets i events.
 • Widgets específics: select: multiselect
 • TDD: tots els endpoitns de l'API tenen el seu corresponent test

MP9:

 • URL: /tasks_php
 • CRUD per interfície web
  • Totes les operacions han de tenir el test específic
  • Una vista per create i una per edit.
 • Protegir les tasques utilitzant autenticació per web (sessió) i autenticació per API (Token)
 • Afegir suport per a Social Login
 • Afegir suport per authorizació: roles i permissos, gates Laravel. Paquet laravel-permission

TODO. Refactoritazació

Comparar 3 interfícies:

 • WEB
 • JSON API
 • CLI

i aprofitar codi (aproximació DRY no WET):

Qüestions a tenir en compte:

 • Modificar fitxer viwe Laravel sidebar.php per modificar el menu i tenir dos opcions de menú que apuntin a l'exercici de MP9 i al de MP7

TODO /Notes professor

MP8: Ajax | HTTP CLIENT AXIOS | Working wiht APIs: JSON

Promise Based Axios:

TODO:

 • CRUD sencer: tenim LIST falta:
  • SHOW
  • STORE
  • EDIT
  • DELETE

JSON APIS:

Mostrar els errors (catch de promises, missatges d'error de la pròpia API)

 • Que mostrar sinó hi ha cap TODO (base de dades buida)
 • Errors HTTP (500, 404, timeouts per que no funcioni connexió) <- Útil per provar mètode abort Laravel

MP8: Vue.js

TLTR:

COMPONENTS

 • tasks
  • adminlte-widget
   • HEADER: title
   • CONTENT: Task list
   • FOOTER:
    • create-task
    • Filters
 • message component

Done

Commands

CLI: another interface (like WEB or API JSON)

https://laravel.com/docs/5.5/artisan

php artisan make:command CreateTask

API:

 1. Wizard:
php artisan make:task

Preguntar pel nom de la tasca

 1. Nom de la tasca com a paràmetre
php artisan make:task taskname

Instal·lació vue test utils

Install npm libraries:

npm install --save-dev vue-test-utils mocha mocha-webpack jsdom jsdom-global expect

Create folder for Tests and file setup.js

tests/Javascript/setup.js

Example JSON:

https://github.com/acacha/relationships/blob/master/tests/Javascript/setup.js

File content:

require('jsdom-global')()

Add mpm script test on package.json:

"test" : mocha-webpack --webpack-config=node_modules/laravel-mix/setup/webpack.config.js --require tests/Javascript/setup.js tests/Javascript/**/*.spec.js

Hooking into Laravel mix: Observe --webpack-config=node_modules/laravel-mix/setup/webpack.config.js

Folder for Javascript Tests:

tests/Javascript

Execute tests:

npm run test

PHPStorm configuration

 • New run configuration mocha
 • Change mocha executable to mocha-webpack!!!

Example test:

Exemple sense Laravel Mix:

Resources

Recursos

Vuetable:

npm i babel-plugin-transform-runtime babel-preset-stage-2 babel-preset-es2015

https://github.com/ratiw/vuetable-2-with-laravel-5.4/blob/master/resources/assets/js/components/MyVuetable.vue