symfony/framework-standard-edition

Overall: 319 169 installs
This month: 16 907 installs
Today: 196 installs

The "Symfony Standard Edition" distribution

Maintainer: fabpot
Canonical: https://github.com/symfony/symfony-standard
Source: https://github.com/symfony/symfony-standard/tree/master
Issues: https://github.com/symfony/symfony-standard/issues