presta/cms-social-bundle

Symfony2cmsbundleprestaconceptsymfony-cmf

Overall: 828 installs
30 days: 2 installs
Today: 0 installs

PrestaCMS Social bundle : Add social block to PrestaCMS

Maintainer: halundra
Homepage: https://github.com/prestaconcept/PrestaCMSSocialBundle
Canonical: https://github.com/prestaconcept/PrestaCMSSocialBundle
Source: https://github.com/prestaconcept/PrestaCMSSocialBundle/tree/master