nguyenanhung/codeigniter4-skeleton

The CodeIgniter Framework v4 Skeleton

v4.1.4 2021-09-07 05:10 UTC

This package is auto-updated.

Last update: 2024-05-07 11:08:50 UTC


README

Latest Stable Version Total Downloads Latest Unstable Version License PHP Version Require

Bản Skeleton phục vụ triển khai ứng dụng web bằng CodeIgniter4 Framework. Được đóng gói lại thành packages nhằm mục đích triển khai ứng dụng nhanh chóng

CHANGELOG

Thông tin Changelog được cập nhật tại https://github.com/nguyenanhung/codeigniter4-skeleton/blob/master/CHANGELOG.md

Install

Chạy command sau để tiến hành cài đặt ứng dụng nguyenanhung/codeigniter4-skeleton và triển khai 1 dự án mới

composer create-project nguyenanhung/codeigniter4-skeleton [my-app-name]

Thay thế [my-app-name] bằng thư mục dự án mới cần triển khai, ví dụ: my-website

composer create-project nguyenanhung/codeigniter4-skeleton my-website

Start Application

Triển khai ứng dụng nhanh với Docker được build sẵn

  1. Build docker
docker-compose build
  1. Khởi chạy ứng dụng
docker-compose up -d
  1. Add url to hosts file
sudo vi /etc/hosts
127.0.0.1 app.codeigniter4.io
127.0.0.1 opcache.codeigniter4.io
  1. Open Service in URL
http://app.codeigniter4.io/
  1. Screenshot Page

https://i.imgur.com/lno3ugO.jpg

Liên hệ

Name Email Skype Facebook
Hung Nguyen dev@nguyenanhung.com nguyenanhung5891 @nguyenanhung